Vi använder egna eller tredje personers cookies för att förbättra vår service, genom att analysera dina vanor när du surfar på nätet. Om du fortsätter att surfa utan att ändra konfigurationen, anser vi att du accepterar bruket av cookies på vår webb. Du kan informera dig bättre, eller ta reda på hur du ska göra för att ändra konfigurationen, på vår sida "Juridisk information".

ACCEPTERA
Kanarieöarna - Livslatitud

JURIDISK INFORMATION

 1. 1. WEBBENS ÄGARE
 2. 2. WEBBEN OCH DESS ANSVARSBEGRÄNSNINGAR: INNEHÅLL OCH TILLGÅNG
  1. 2.1. Webbens innehåll
   1. 2.1.1. Information som finns på webben
   2. 2.1.2. Tjänster och Produkter på webben
   3. 2.1.3. Länkar till utomstående webbplatser
  2. 2.2. Tillgång till webben
   1. 2.2.1. Användare
   2. 2.2.2. Tillgången till webben
 3. 3. IMMATERIELL ELLER INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT
  1. 3.1. Immateriell och industriell äganderätt till webben och dess beståndsdelar
  2. 3.2. Immaterial äganderätt till PR-material för destinationen Kanarieöarna tillgänglig via webben
  3. 3.3. Immateriell äganderätt till annat innehåll utanför webben
 4. 4. INTEGRITETSPOLICY
  1. 4.1. Dataskydd och sekretess
   1. 4.1.1. Registreringsblanketter
   2. 4.1.2. Andra Blanketter
  2. 4.2. Dataskydd: Cookies
  3. 4.3. Personlig integritet i lösenorden
 5. 5. JURISDIKTION

1. WEBBENS ÄGARE.

www.varldensbastaklimat.com är en offentlig webb för främjande av turistdestinationen Kanarieöarna, som tillhör och hanteras av PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (framledes PROMOTUR) som är ett offentligt bolag knutet till Viceturistrådet i Kanarieöarnas Regering, med säte på gatan Víctor Hugo, nr. 60, Postnummer 35006 Las Palmas de Gran Canaria och med skatteidentifieringskoden A-35845593, registrerat i Las Palmas Handelsregister, på blad 141, volym 1758, sidan GC-34913 (framledes webben).

På samma sätt, existerar ett stort antal domäner som omdirigerats till webben och som tillhör PROMOTUR och lyder därför under framförliggande juridiska informations regler och villkor.

2. WEBBEN OCH DESS ANSVARSBEGRÄNSNINGAR: INNEHÅLL OCH TILLGÅNG.

2.1. Webbens innehåll.

Webben www.varldensbastaklimat.com har innehåll som främjar destinationen Kanarieöarna, är av informativ karaktär med tjänster, som är både gratis och som i vissa fall ska betalas, direkt genom PROMOTUR eller genom tredje parter (juridiska eller fysiska personer) (framledes tredje parter). Bruket av webben och dess innehåll betyder att användaren helt accepterar alla villkor som finns upptagna i denna Juridiska Information, så om användaren inte godkänner innehållet i den, bör denne avstå från att använda densamma. Ansvarsbegränsningarna vad beträffar webbens innehåll är:

2.1.1. Information som finns på webben.

Informationen om destinationen Kanarieöarna på webben kan PROMOTUR lämna direkt eller också genom tredje parter. Den information som PROMOTUR tillhandahåller direkt via webben, försöker vara objektiv och är baserad på officiella informationskällor som är kända av allmänheten, och kan även bestå av publicitetsmaterial och marketingprodukter med ändamålet att främja turismen på Kanarieöarna. PROMOTUR ansvarar inte för informationskällornas eventuella felaktigheter, oklarheter eller osanningar som använts för detta ändamål.

PROMOTUR förbehåller sig rätten att när som helst ändra på informationen på webben, och även avbryta tillgången till den utan föregående varning. PROMOTUR ansvarar inte för tredje parters information som tillhandahålles via webben, och kontrollerar inte heller i förväg, godkänner, eller tar emot den som sin egen. Bruket av informationen som finns upptagen av användarna är på deras eget ansvar.

2.1.2. Webbens Tjänster och Produkter.

Webben erbjuder gratis tjänster som hanteras direkt genom PROMOTUR eller genom tredje parter, även om pris kan fastställas för speciella tjänster eller produkter, vilket man kommer att informera om i sektioner för dessa ändamål. PROMOTUR tar inget direkt eller indirekt ansvar för lagenlighet, korrekthet, användning, kvalitet eller tillförlitlighet av tjänster och innehåll som inte direkt hanteras eller kontrolleras av PROMOTUR, även om dessa kan vara tillgängliga genom webben. Alla avtalsmässiga förhållanden eller kontrakt, som kan göras med tredje parter och som man fått kontakt med via webben, samt deltagande i tävlingar, pr-promotioner, försäljning av varor eller tjänster som dessa parter erbjuder, underförstås att detta är något som sker enbart mellan användare och tredje parter. Användaren accepterar att PROMOTUR inte på något vis tar ansvar för förlust eller skada av något slag som orsakats på grund av underhandlingar, samtal och/eller avtalsmässiga förhållanden eller kontrakt med tredje parter som kontaktats via webben.

2.1.3. Länkar till främmande webbsidor.

Webben innehåller länkar till främmande webbsidor som PROMOTUR gör tillgängliga för användaren enbart för att underlätta tillgången till andra innehåll och/eller tjänster som kunde vara av intresse, men PROMOTUR varken hanterar eller kontrollerar dessa. Sedan användaren befinner sig på en av dessa externa webbsidor bör denne uppmärksamma de anvisningar, notiser och juridiska detaljer som dessa fastställer för bruket av desamma. Inkluderingen av externa länkar innebär inte på något sätt att PROMOTUR kan kopplas till de enheter som är ägare till dessa länkar.

2.2. Tillgång till webben.

2.2.1. Användare.

Alla som är intresserade av informationen om destinationen Kanarieöarna kan bruka webben och tar i beaktande framförvarande juridiska Information som användare. Emellertid, för vissa tjänster och produkter, behöver PROMOTUR att dessa användare lämnar identifieringsuppgifter för registrering (framledes registrerad användare) i enlighet med punkterna 4.1. och 4.3. Användarna av webben är de enda ansvariga för åtkomsten till denna.

2.2.2. Service för webbens åtkomst.

PROMOTUR garanterar inte att åtkomsten till webben inte kan avbrytas, försenas, innehålla fel eller utelämnanden eller innehålla virus eller andra element av liknande natur. PROMOTUR hålles inte ansvarig för skador och/eller ersättning av någon typ till användare eller tredje parter på grund av: - Bristande tillgänglighet, underhåll eller effektiv funktion av webben, dess tjänster eller innehåll. - Överträdelse av webbens säkerhetsbestämmelser för innehåll och tjänster eller för behandlingen av personuppgifter som PROMOTUR lagrat, på obehörigt sätt. - Generellt, all användning av webben, dess tjänster och/eller innehåll som en användare eller tredje part kan göra i strid med villkoren för tillgång och bruk av densamma som PROMOTUR fastställt.

3. IMMATERIELL ELLER INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT.

3.1. Immateriell och industriell äganderätt till webben och dess beståndsdelar.

PROMOTUR, själv eller som rättsinnehavare, är ägare till alla immateriella och industriella rättigheter beträffande webbplatsen, såväl som till beståndsdelarna i densamma (t. ex. Bilder, ljud, audio, video och texter; märken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, val av använt material, software, nödvändiga datorprogram för driften, tillgång och bruk eller liknande element). Följaktligen, är det uttryckligen förbjudet och kommer att uppföljas, användningen eller alla typer av kopiering, distribution, offentlig publicering eller ändringar av elementen, oberoende av om det handlar om total eller delvis delgivning av data och innehåll som man har tillgång till på webben. Användaren kan visa webbplatsens element och även trycka dem, kopiera dem, och lagra dem i vilken apparat eller datorutrustning som helst, förutsatt att det är uteslutande för personligt och privat bruk och därför är det absolut förbjudet att göra reproduktion, distribuera, offentliggöra och transformera, disponera över eller utnyttja på annat sätt.

3.2. Immaterial äganderätt till PR-material för destinationen Kanarieöarna tillgänglig via webben.

PROMOTUR, själv eller som rättsinnehavare, är ensam innehavare till immateriella rättigheter beträffande pr-material för destinationen Kanarieöarna tillgängligt via webben, och kan överlåta dessa. Användaren och tredje parter kan använda nämnda pr-material för reproduktion, distribution och offentliggörande med ändamålet att främja destinationen Kanarieöarna, var som helst i världen och utan tidsbegränsning.

3.3. Immateriell äganderätt till annat innehåll utanför webben.

PROMOTUR är inte ansvarig för främmande innehåll som erbjudes via webben av användare, och varken äger det eller garanterar den immateriella äganderätten till detsamma. De användare som tror att deras immateriella rättigheter har överträtts genom ej auktoriserad användning av deras skyddade arbeten på webben, kan sätta sig i kontakt med PROMOTUR så att man sedan begäran granskats vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra nämnda intrång och vända sig till e-postadressen info@turismodecanarias.com.

4. INTEGRITETSPOLICY.

4.1. Dataskydd och sekretess.

PROMOTUR meddelar att man genom webben kommer att samla ihop data från användarna med hjälp av följande typer av blanketter:

4.1.1. Registreringsblanketter.

Blanketter som användes för att samla in och behandla data av personlig karaktär. Användarna informeras om att i enlighet med det som fastställes i Grundlagen 15/1999 av den 13 december beträffande Dataskydd av Personlig karaktär och Lagen 34/2002, av den 11 juli angående Tjänster i Samhället relaterade till Information och Elektronisk Kommers, samtycker den registrerade användaren till att dennes data införlivas i en file för vilken PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. ansvarar och uppgifterna kommer att hanteras för ändamålet “reklamkampanj för Turistdestinationen Kanarieöarna”, via direkt kommunikation. I det fall som det handlar om en file med annat ändamål kommer man att specificera det för användaren när denne registrerar sig. Dessutom, informeras användaren att denne kan utöva sina rättigheter till tillgång, rättelse, annullering och opposition genom att sätta sig i kontakt med PROMOTUR, på postadressen calle Víctor Hugo, 60 Bajo, 35006. Las Palmas de Gran Canaria; Kanarieöarna, Spanien eller sända en e-mail till följande adress: webturismolopd@turismodecanarias.com. Meddelandet ska innehålla följande information: • Användarens namn och efternamn och e-postadress. • Ansökan i vilken denne specificerar vad han eller hon vill. • Delgivningsadress, datum och användarens underskrift.

PROMOTUR är ansvarig för och garanterar sekretessen och säkerheten vad beträffar data av personlig karaktär som samlas in från användaren via webben och åtager sig att fullfölja sina sekretessförpliktelser vad beträffar data av personlig karaktär och att dessa ska behandlas med tillbörlig konfidentialitet. För detta ändamål vidtages nödvändiga åtgärder för att undvika förändringar, förlust, behandling eller ej auktoriserad tillgång. PROMOTUR informerar användarna om att utövandet av dessa rättigheter är högst personligt, så därför kan enbart den enskilde användaren utöva nämnda rättigheter vad beträffar de personuppgifter som tillhör denne. Emellertid, och i de fall som det undantagsvis tillåtes, kan en representant som auktoriserats av användaren utöva de rättigheter som tillstår denne i enlighet med ovan nämnda ordalag, förutsatt att ett dokument där detta bestyrkes sändes tillsammans med nämnda meddelande.

4.1.2. Andra Blanketter.

Andra blanketter som inte överensstämmer med de förut nämnda, kommer PROMOTUR inte att hantera utan att först informera användaren och bara göra sådant som är nödvändigt för att bevara sekretessen och det bruk som är ändamålet med dessa formulär.

4.2. Dataskydd: Cookies

I enlighet med paragrafen 22.2. i Lagen 34/2002, av den 11 juli, om Tjänster i Samhället relaterade till Information, kommer PROMOTUR att använda lagringsenheter för återvinning av data i användarnas datorer, med hjälp av cookies, vilket gör att vi kan minnas preferenser vid ett senare besök, och upplevelsen online blir bättre; dessa cookies kommer i inget fall att behandla personliga uppgifter eller äventyra integriteten. Användarens samtycke till att acceptera behandlingen av data kommer att inskaffas via bruket av ett popup-fönster, som är synligt tills man läst vad som står i det och accepterar det. De typer av cookies som användes på denna webb och ändamålet för desamma är följande:

 • Cookies för autentisering eller användaridentifiering: för att bevara sessionen med registrerade användare.
 • Analys-Cookies: för att skaffa information om nätsurfande, mäta och analysera publiken.
 • Cookies relaterade till publicitet och beteendestyrda: hantering av annonsutrymme baserat på kriterier som hur ofta annonserna visas och för hanteringen av publicitetsutrymmen i enlighet med den specifika användarprofilen.

Ovan hindrar inte någon teknisk lagring eller åtkomst vilket endast sker för att utföra överföringen av en kommunikation via elektroniskt kommunikationsnät eller om det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla en tjänst som uttryckligen begärts av användaren.

Om användaren beslutar att inte acceptera cookies, kan denne ändå fortsätta att bruka vår webb som vanligt, fast användaren kommer att uppleva en liten försämring av sidan. Blockering eller radering av cookies som installerats i användarens dator kan göras genom att ändra inställningarna på webbläsaren och man kan finna mer information om hur man ska göra på följande adresser, beroende på vilken webbläsare som installerats:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari para IOS (iPhone, iPad)

Cookies Flash

Om andvändaren brukar andra webbläsare, kan denne få mer information om hur man ska ändra på installationen av cookies genom dessa webbläsares sektioner för hjälp eller service.

4.3. Personlig integritet för lösenorden.

PROMOTUR kan för åtkomst och/eller bruk av en viss service eller webbinnehåll be om användarens registrering på densamma och förser denne med lösenord för åtkomst, vilka är konfidentiella, hemliga, personliga och inte överförbara för att kunna få tillgång till och/eller använda nämnda service eller innehåll som registrerad användare. Nämnda tillgång kan blockeras av PROMOTUR i det fall som ett visst påföljande antal fel uppstår när lösenordet skrives. Blockeringen tages bort så snart som man kunnat kontrollera användarens identitet. Användaren ansvarar för konfidentialiteten av sina lösenord för åtkomst som denne absolut inte ska lämna ut till tredje parter och inte heller underlätta upptäckten av dem genom att registrera dem någon annanstans. PROMOTUR tillhandahåller användaren mekanismer för ändring av lösenord för åtkomst när denne har behov därav.

5. JURISDIKTION

Användarna av webben avstår helt från andra jurisdiktioner som skulle kunna tillämpas, med förbehåll för den kompetens som lagen kan resultera i och underkastar sig Domstolarna i staden Las Palmas de Gran Canaria för lösning av eventuella problem som kan uppkomma beträffande tolkningen, tillämpningen och uppfyllande av dessa villkor eller lösning av tvister som kan uppkomma beträffande webben.

Expertens
uttalande
"Vintrarna på Kanarieöarna har inget gemensamt med vintrarna i resten av Europa eller på den Iberiska Halvön, för medan många zoner i Europa har minusgrader, njuter människorna på Kanarieöarna av solen, med temperaturer på cirka 25ºC och en avundsvärd omgivning."

Mario Picazo Meteorolog och "väderman"


4.800 ljustimmar per år